top of page

VILLKÅR FOR LEIE AV ALVERHYTTA
Gjeldende fra 20.12.2020

 

BESTILLING
Bestillingen er bindende (bekreftet) for begge parter i det bestillingsbekreftelsen eller reservasjonsbekreftelse er sendt kunden.
Alle bookinger (bestillinger) foregår skriftlig til post@villmarkstur.com  


BETALING
Beløp forfaller til betaling innen 3 dager etter at bookingen er bekreftet fra Villmarkstur.  

ENDRING AV BESTILLING
Forutsatt at det er minst 30 dager igjen til ankomst har kunden rett til å be om å få endret bestillingen. Endringen av bestillingen skal ikke medføre at totalbeløpet blir mindre. Gebyret for endring av ordre er NOK 300 eks mva.

AVBESTILLING
Forutsatt at det er minst 30 dager igjen før avtalt ankomstdato har kunden innen 10 dager etter at bestillingen er foretatt, anledning til å avbestille. Det innbetalte beløpet skal da refunderes med fratrekk for 10 % av totalsum på ordren.  

Innen 30 dager før ankomst kan kunden ikke avbestille bortsett fra om det oppstår sykdom eller andre omstendigheter som kunden ikke har kontroll over, og som gjør det umulig å benytte seg av varen som er bestilt. I så fall beholder Villmarkstur 10 % av totalsum i ordren. Sykdom eller andre omstendigheter må kunden dokumentere.  

Ved avbestilling innenfor 30 dager til leveransedato uten dokumentasjon for sykdom eller omstendigheter som kunden ikke har kontroll over vil Villmarkstur fakturere 50 % av kontraktssum.

Alle avbestillinger må skje skriftlig og rettes til selskapet på e-post, post@villmarkstur.com

KUNDENS ANSVAR
Kunden plikter å erstatte eventuelle skader som forvoldes på eiendom, bosted med inventar, båter, motorer, redskap m.m. og har et tilsvarende ansvar for slike skader forvoldt av personer som deltar eller som på annen måte gis adgang til å benytte selskapets inventar, båter, motorer, redskap m.m. Avhengig av type skade og om denne er forvoldt aktsomt eller uaktsomt kan Villmarkstur kreve egenandel av kunde inntil kroner 20.000,- eks mva pr skadetilfelle.

HINDRINGER UTENFOR VILLMARKSTUR SIN KONTROLL.
Villmarkstur kan kansellere en booking uten erstatningsansvar, dersom det kan rettferdiggjøres at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor Villmarkstur sin kontroll og som med rimelighet ikke kunne ventes å ha vært tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken Villmarkstur selv eller noen av de ansvarlige kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de forannevnte.

Kanselleres en booking før den starter pga hindringer utenfor Villmarkstur sin kontroll, plikter Villmarkstur å refundere kunden alle innbetalte beløp med fratrekk for 10% av ordresummen. Alternativt har kunden rett til å endre sin booking dersom Villmarkstur kan tilby dette.

Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke Villmarkstur ha erstatningsansvar dersom bookingen blir mangelfull som følge av at slike hindringer inntrer etter at kundens reise er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at Villmarkstur eller kunden avbryter den pga slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Villmarkstur plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiko eller ulemper for kunden.

 

FORSIKRING
Alle våre kunder oppfordres til å tegne egen forsikring som dekker uforutsette hendelser relatert til bookingens omfang.

SÆRSKILTE VILKÅR.
Leie av Alverhytta ved Leinavatn.
Ved leie av hytte gjelder følgende særskilte vilkår.

 • Hytta skal skal forlates rengjort og ryddet.

 • Oppvask av kjøkkenutstyr skal være gjennomført.

 • Vask av gulv skal være gjennomført.

 • Vask av berøringsflater med vaskemiddel som dreper bakterier/virus (klorin, salmiakk eller tilsvarende).

 • Husdyr ikke tilltatt løse i hytteavdelingene, men kan stå i bur inne i hytta og da fotrinnsvis ved utgangsdørene.

 • Det skal være alminnelig ro på hytta mellom klokken 23.00 og 07.00.

 • Forbruk av ved skal rapporteres på e-post post@villmarkstur.com.

 • Vedforbruk blir etterfakturert med kr 150,- pr. sekk inkl. mva. og kommer i tillegg til utleiepris.

 • Hundespann ved hytta er ikke tilltatt.

 • Kjøring med snøskoter fra Leinavatn til hytta er ikke tillatt.

 • Snøscotere skal parkeres på anvist parkeringsplass på isen av Leina forran hytta.

 • Sluttrengjøring og rydding av hytta kan bestilles hos Villmarkstur AS og koster kroner 5.000,- inkl. mva. Send bestilling på rengjøring på e-post til post@villmarkstur.com

 • Båter skal rengjøres og stalles slik man fant den. Feil/mangler skal rapporteres.

 

Overtredelse av reglene kan medføre sanksjoner i form av krav om at kunden må dekke ekstraordinære påbeløpte kostnader.  

 

KLAGER
Eventuelle klager må meddeles umiddelbart til Villmarkstur skriftlig. Klagen må fremsettes innen 28 dager etter at reisen er avsluttet. Klagen sendes på e-post til post@villmarkstur.com


Villmarkstur AS, Bardu 20.12.2020

bottom of page